ขอทราบวันเกิด
ของผู้เอาประกันหน่อยนะคะ

ต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป