ประเภทรถของคุณคือ?
เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น และมีผลในการต่อภาษีประจำปี